ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

 ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Білянський Юрій Анатолійович, який діє у відповідності до рішення Національної комісії з питань державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України №4720 від 02.09.2015р., і внесен до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, надалі за текстом «Провайдер», пропонує будь-якій фізичній особі, надалі Абонент, отримати телекомунікаційні послуги, які передбачені цим Договором.

Цей Договір та терміни, які вживаються в ньому, розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про телекомунікації”, “Про захист прав споживачів”, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295 (далі — Правила), Основними вимогами до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії щодо здійснення державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29.11.2012года № 624, інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Визначення термінів:

Публічна оферта — пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі відповідно ст. 641 ГК України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

Договір — договір про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Публічної Угоди (ст. 633 ЦК України) в момент акцепту Абонентом умов (далі — Договір). Його копія постійно перебуває на WWW сервері Провайдера https://liderline.com.ua/

Акцепт договору — повна та безумовна згода Споживача (Абонента) на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Сторони – Провайдер та Споживач (Абонент).

Провайдер– «liderline», яке володіє власною телекомунікаційною мережею та обслуговує її, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій*.

*Оператор включений до реєстру операторів телекомунікацій НКРЗ рішенням № 445 від 02.09.2015р. Місцезнаходження Оператора, контактні телефони та e-mail вказані на Інтернет-сайті https://liderline.com.ua/

Споживач або абонент — фізична особа, яка користується Послугами Провайдера відповідно даного Договору для особистих потреб.

Ідентифікатори доступу – надані Абоненту при реєстрації Логін, що однозначно ідентифікує його в Мережі, та пароль доступу до Особистої статистики.

Інтернет – глобальна інформаційна система, частини якої логічне пов’язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору. Основана на протоколі TCP/IP. Інтернет складається з множини пов’язаних між собою комп’ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп’ютерів, електронної пошти, дошок об’яв, баз даних, дискусійних груп та ін.

Інтернет-сайт Провайдера – Інтернет-ресурс з доменною адресою https://liderline.com.ua/ є офіційним засобом інформації Провайдера, на якому публікуються офіційні повідомлення для Абонентів.

Мережа – сукупність майна і споруд зв’язку Оператора, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для надання Абонентам телекомунікаційних послуг.

Місце надання Послуг – конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати Послуги. Місце надання Послуг визначається при реєстрації.

Особистий кабінет — електронний інтерфейс керування Послугами, доступ до якого Споживач (Абонент) здійснює за допомогою Ідентифікаторів доступу та може змінювати тарифні плани та параметри Послуги, отримувати інформацію про обсяги отриманих Послуг і самостійно замовляти Послуги.

Абонентська картка — документ, який підписується Абонентом і Провайдером відразу після підключення Провайдером послуги Абоненту, що містить обов’язкові реквізити Абонента, дату, час і адресу підключення Послуги.

Послуги – послуги доступу до глобальної мережі Інтернет та/або до ресурсів локальної мережі, що надаються Провайдером у Мережі.

Початок надання послуг – момент активації MAC-адреси Абонента після підключення обладнання Абонента до Мережі (MAC-адреса – унікальна адреса обладнання Абонента в Мережі).

Кінцеве обладнання — обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, роутер, телеприймач, і т.п.).

Підключення (відключення) — з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі;

Прейскурант – систематизований збірник Тарифних пакетів та Послуг, що можуть надаватися в Мережі і які розміщені на Інтернет-сайті Провайдера https://liderline.com.ua/

Тарифний пакет – затверджена Провайдером система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг.

Логін – один з Ідентифікаторів доступу, що надається Споживачу (Абоненту) при реєстрації і однозначно ідентифікує його в Мережі.

Партнери Провайдера — контент-провайдери, платіжні системи та т.п.

1.2. Договір регулює відносини з приводу надання Провайдером послуг доступу до мережі Інтернет Абонентам.

1.3. Договір є обов’язковим для виконання Провайдером з моменту його оприлюднення у засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті https://liderline.com.ua/. Для Абонента Договір є обов’язковими лише з моменту його акцепту.

1.4. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний з ініціативи кожної зі Сторін відповідно до умов даного Договору.

1.5. Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Споживачу (Абоненту) Послуг у відповідності до діючого Прейскуранту, на умовах даного Договору.

2.2. Провайдер, діючи відповідно Договору надає, а Абонент сплачує та приймає виконані роботи і надані Послуги.

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Для підключення Послуги, Абоненту необхідно звернутися із заявкою на підключення до Провайдеру:

— через сайт Провайдера https://liderline.com.ua/

— за телефонами (066) 2383811 або (095) 1061006 

— безпосередньо в офіс Провайдера за адресою: Луганська обл, м.Кремінна, пл. Кооперативна, 40, повідомивши при цьому адресу, за якою необхідно надати Послугу і обраний ним Тарифний пакет.

Місце надання Послуг повинно знаходитись в зоні покриття Мережі;

Абонент повинен мати комп’ютер (або інший пристрій), що має можливість підключення до мережі Інтернет і в якому у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP та підтримується одержання IP-адреси за протоколом DHCP.

3.2. Договір не може бути укладеним, або не набере чинності, якщо:

— не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);

— вік Абонента (фізичної особи) менше 18 років, або він у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);

— Абонент не виконує вимог Провайдера з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цим Договором, або надав недостовірну інформацію;

— Абонент не зробив необхідних платежів, або кошти не надійшли на поточний рахунок Провайдера.

3.3. Якщо Абонент не підключений до Мережі – Провайдер здійснює підключення протягом 10 робочих днів з моменту отримання підтвердження оплати і набуття чинності Договору та виконує стандартний обсяг робіт згідно Прейскуранту. Підключення здійснюється шляхом проведення від технічного майданчика Мережі до кінцевого обладнання Абонента абонентської лінії.

3.4. У разі відмови Абонента від підключення (якщо роботи з підключення ще не виконувались) Провайдер, на основі одержання відповідного письмового прохання від Абонента, повертає сплачені кошти на особовий рахунок Абонента, відкритий у будь-якому українському банку. Після цього Договір вважається розірваним.

3.5. З моменту оплати Послуг фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.

Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

3.6. Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується Абонент.

3.7. Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену паперову копію Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

4.1. Провайдер зобов’язаний:

4.1.1. Надавати Абоненту Послуги цілодобово сім днів на тиждень протягом дії Договору.

4.1.2.Надати послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документіву сфері телекомунікацій, та умов надання послуг з дотриманням вимог Правил та інших актів законодавства.

4.1.3. Провайдер зобов’язаний усувати пошкодження Мережі протягом 5 робочих днів з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). Усунення несправностей здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Провайдера про несправність, на момент повідомлення були кошти на своєму особовому рахунку. У будь якому випадку Провайдер має докласти усіх зусиль для усунення пошкоджень у якнайменший період часу.

4.1.4. Попереджати споживачів про скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання від мережі у випадках і порядку, встановлених Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості.

4.1.5. Забезпечувати правильність обліку та застосування Тарифних планів до наданих Послуг.

4.1.6. Забезпечити консультаційно-інформаційну та технічну підтримку Абонента з питань надання послуг по електронній пошті, за телефонами Провайдера, а також через службу технічної підтримки Провайдера.

4.1.7. Розглядати скарги та заяви Абонента в терміни, передбачені Законом України «Про звернення громадян» та інформувати його про результати розгляду.

4.1.8. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи підрозділів Провайдера, про умови та порядок надання основних і додаткових послуг, про систему і порядок оплати.

4.1.9. Вживати заходів відповідно до чинного Законодавства України щодо забезпечення таємниці інформації , що передається телекомунікаційним способом та конфіденційної інформації про абонентів і послуги, які вони отримують.

4.2. Провайдер має право:

4.2.1. Проводити дії передбачені умовами даного Договору.

4.2.2. Змінювати вартість і параметри тарифних пакетів за основну та додаткову Послугу у разі збільшення її собівартості, зміни законодавства України про оподаткування та/або зміни цінової кон’юнктури ринку подібних послуг, зміни валютного курсу, тощо.

4.2.3. Припинити/призупинити надання Абоненту Послуг при недотриманні ним умов Договору. Призупинити надання послуг при повному закінченні авансу Абонента на його особовому рахунку і розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього попередження Абонента, якщо Абонент не вчинить поповнення свого особового рахунку протягом 10 днів .

4.2.4. Провайдер залишає за собою право на проведення позачергових робіт по модернізації і/або поліпшенню працездатності мережі, що призводять до тимчасової відсутності зв’язку на період не більше 15% експлуатаційного часу. Перерва в наданні Послуг понад 15%, компенсується відповідно до умов даного Договору.

4.2.5. Скоротити перелік, припинити (повністю або тимчасово) надання Послуг відповідно доЗакону України “Про телекомунікації” та Правил або внаслідок припинення діяльності.

4.2.6. Не підключати та/або відключати підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання споживача у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

4.2.7. У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Провайдера, завданої Абонентом або вірусними програмами і різкого зростання трафіка Абонента, Провайдер має право обмежити обсяг Послуг, які він надає Абоненту до з’ясування обставин, які викликали нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу нетипового трафіку і призупинити надання телекомунікаційної послуги.

4.2.8. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу (логін і пароль) Абонента з технічних причин і з причини підвищення рівня безпеки, попередньо повідомивши про це Абонента не пізніше, ніж за 7 днів в Особистому кабінеті.

4.2.9. Відмовити в задоволені скарг (заяв, претензій) Абонента, пов’язаних з наданням Послуг, якщо порушення вимог Договору виникли з вини Абонента або з вини третіх осіб.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

5.1. Абонент зобов’язується:

5.1.1. Надати достовірні відомості при здійсненні реєстрації, а також вчасно інформувати про їх зміну. Під зміною розуміється виправлення помилок, зміна прізвища, контактних даних, Тарифного плану або МАС-адреси обладнання.

Зміна однієї фізичної особи на іншу, або зміна Місця надання Послуг не допускається, в такому випадку Абоненту необхідно заключати додатковий (або новий) Договір.

5.1.2. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення Провайдером кабелів та здійснення робіт з підключення.

5.1.3. Користуватися послугами в строгій відповідності з умовами даного Договору.

5.1.4. Своєчасно сплачувати плату за послуги, згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків.

5.1.5. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі Послуг. Надавати Провайдеру (його представникам або працівникам) вільний доступ до Місця надання Послуг, кінцевого обладнання та Мережі, яка потребує перевірки та/або ремонту.

5.1.6. При здійсненні будь-яких дій, пов’язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті послуг, обов’язково вказувати особистий рахунок або ідентифікатори доступу.

5.1.7. Не передавати, або продавати свої права, обов’язки і Послуги за даним Договором третім особам, без письмової згоди Провайдера.

5.1.8. Використовувати Послуги виключно на території приміщення, вказаного при реєстрації як Місце надання Послуг. У іншому випадку необхідна письмова згода Провайдера.

5.1.9. При зміні реквізитів (MAC-адреса та ін.), що ідентифікують комп’ютер або телекомунікаційний пристрій Абонента в Мережі, попередньо повідомляти Провайдера. Самостійна зміна IP-адреси без попереднього узгодження з Провайдером категорично забороняється.

5.1.10. При підключенні до Абонентської лінії будь-якого іншого пристрою (роутер і т.п.) окрім комп’ютера обов’язково повідомляти про це і узгоджувати його налаштування з Провайдером.

5.1.11. Абонент самостійно відстежує зміни, пов’язані з реалізацією Договору та Прейскуранта шляхом регулярного перегляду інформації на Інтернет-сайті https://liderline.com.ua/

5.1.12. При підписанні (прийняття акцепту) договору ознайомиться з умовами договору і Тарифними пакетами. Своїм підписом на Договорі (акцептом договору) Абонент підтверджує, що йому зрозумілі його умови, і він згоден дотримуватися і виконувати їх.

5.1.13. Абонент зобов’язується використовувати Кінцеве обладнання, яке має сертифікат відповідності.

5.1.14. Тримати втаємниці всі мережні реквізити (логіни і паролі), виділені Провайдером.

5.1.15. Не рідше ніж 1 раз в 5 днів відвідувати сайт https://liderline.com.ua/ і Особистий кабінет для ознайомлення з публікаціями Провайдера щодо нових Послуг і Тарифів, змін до діючих послуг і тарифiв.

5.2. Абонент має право:

5.2.1. На своєчасне отримання послуг Провайдера відповідно до Тарифного пакету на умовах Договору .

5.2.2. При користуванні Послугами змінювати Тарифні пакети, відповідно діючого Прейскуранту і умов даного Договору. Зміна тарифного пакету можна здійснити, звернувшись до Центру технічної підтримки Провайдера за телефонами (066) 2383811 або (095) 1061006 ; або в офісі Провайдера або через інші джерела , встановлені Провайдером.

5.2.3. Отримувати від Провайдера інформацію про спожиті послуги за допомогою Особистого кабінету.

5.2.4. Письмово повідомляти Провайдера про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

5.2.5. Отримувати від Провайдера інформацію про основні і додаткові Послуги за телефоном Центру технічної підтримки та на сайті Провайдера або в Особистому кабінеті Абонента.

5.2.6. Тимчасово призупинити отримання Послуг за допомогою Особистого кабінету, згідно з умовами та порядком надання такої додаткової послуги або за письмовою заявою.

5.2.7. Відмовитися від подальшого користування Послугами та розірвати Договір у порядку, визначеному даним Договором.

5.2.8. За наявності вини Провайдера, вимагати від Провайдера несплати абонентної плати за весь час пошкодження Мереж та технічних засобів, що призвели до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення Провайдером граничних строків усунення пошкодження, які виникли не з вини споживача, з дати реєстрації Провайдером відповідної заяви (усної чи письмової).

6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

6.1. Провайдер тимчасово обмежує, або припиняє надання послуг Абоненту у випадку повного використання Абонентом авансу на своєму особовому рахунку.

6.2. Після відповідного поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку Провайдер відновлює надання послуг у повному обсязі.

6.3. При користуванні Послугами забороняється:

6.3.1. Вчиняти будь-які дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність.

6.3.2. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

6.3.3. Розсилати спам.

6.3.4. Проводити самовільне (несанкційоване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі, комп’ютерні системи та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб. Робити спроби до отримання несанкційованого доступу до будь-яких комп’ютерів в Мережі, рахунків інших Абонентів.

6.3.5. Абонент не має права збирати або робити спроби до збору особистих відомостей, що мають відношення до інших Абонентів.

6.3.6. Встановлювати без попереднього узгодження на підключеному до Мережі будь-які інші програми та сервіси, до яких можуть звертатися інші пристрої і комп’ютери Мережі або іншої телекомунікаційної мережі.

6.3.7. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Провайдера, або будь-яких інших осіб. Особливо, якщо це дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.

6.3.8. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, особливо якщо такі дії викликають скарги.

6.3.9. Порушувати правила використання будь-яких ресурсівмережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Оплата Послуг Провайдера здійснюється Абонентом завчасно методом авансових платежів.

7.2. Ціни в Прейскуранті визначаються в гривнях. Оплата Послуг проводиться в гривнях.

7.3. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера є моментом оплати Послуг.

7.4. Одержання Провайдером платежу від Абонента відображається на його особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуг Абонентові відображається на його особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Послуг.

7.5. Абонент зобов’язаний самостійно слідкувати за балансом особового за допомогою Особистого кабінету та проводити авансові платежі таким чином, щоб баланс його особового рахунка залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

7.6. Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем, у відділеннях банків та іншими способами вказаними на Інтернет-сайті https://liderline.com.ua/

7.7. При здійснені платежів Абонент обов’язково має вказувати свій особовий рахунок і самостійно відповідає за правильність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Провайдером не компенсуються.

7.8. У випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Провайдером, Провайдер має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги, до моменту погашення заборгованості.

7.9. Абонент має право вибирати тарифні плани, тарифи на послуги, які встановлюються Провайдером та отримати інформацію про зміну тарифів на надання послуги.

7.10. У разі: ненадання Абоненту замовлених послуг; відмови від попередньо оплачених послуг та які не були отримані; надання послуг неналежної якості; надання послуг, які споживач не замовляв або в інших випадках, визначених законодавством, Абонент (Споживач) має право звернутися до Провайдера із заявою про повернення невикористаних коштів.

8. ТАРИФНА ПОЛІТИКА

8.1. Тарифні пакети на всі види Послуг встановлюються Провайдером у повній відповідності з встановленими Оператором Мережі і представлені в Прейскуранті на Інтернет-сайті https://liderline.com.ua/

8.2. Тарифні плани, можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного пакету та різні умови отримання Послуг.

8.3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому прямо вказано його термін дії. Усі інші є безстроковими.

8.4. Тарифні плани можуть бути змінені, або скасовані за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за 7 (сім) днів до дати такої зміни або скасування на Інтернет-сайті https://liderline.com.ua/

8.5. Провайдер має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному плані.

8.6. Якщо у Тарифному плані вказано суму щомісячного платежу (абонплати), то з особового рахунку Абонента в перший день місяця знімається місячна абонплата.

8.7. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший.

8.8. Для зміни тарифного плану Абонент надає Провайдеру письмову заяву (або заяву у вигляді електронного листа, надісланого з адреси е-майл вказаної при реєстрації або через Особистий кабінет), вякій зазначає новий обраний тарифний план. Після чого Провайдер реєструє зміни у Мережі Оператора і зміна тарифного плану відбудеться з першого числа нового календарного місяця. У випадку зміни тарифного плану на пакет з більшою місячною абонплатою можлива зміна тарифного плану у поточному календарному місяці. У разі зміни тарифного плану на особовому рахунку Абонента повина бути сума не менша за абонплату нового тарифного плану.

8.9. У разі, якщо абонентська плата (якщо таку передбачає Тарифний план) нараховувалася на час настання перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі, вона підлягає перерахуванню з моменту повідомлення Абонентом Провайдера про пошкодження до моменту усунення пошкодження. За умови, що таке пошкодження в межах відповідальності Провайдера (п.9.7)

8.10. В тарифах вказано максимально можливі швидкості доставки інформації до абонента (Download), фактична швидкість доступу може відрізнятись і залежати від швидкості кінцевих ресурсів, маршрутизації даних та обладнання абонента.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору та/або чинного законодавства.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.

9.3. Провайдер не несе відповідальність і ризики, пов’язані із збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання.

9.4. Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Провайдер не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.

9.5. Провайдер не несе юридичну, матеріальну або іншу відповідальність за використання Абонентом платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг Провайдера.

9.6. Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Провайдера. Провайдер не несе відповідальності за недоставлену частину зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо недоставлена частина обумовлена незалежними від Провайдера причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Провайдера, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Провайдера, чи помилками, зробленими Абонентом.

9.7. Провайдер несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії поза межами квартири Абонента (або приватного житлового будинку) починаючи з загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків, опор лінії електромереж). Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії на території квартири Абонента (приватного житлового будинку) до початку загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків, опор лінії електромереж).

9.8. Провайдер відповідає за збиток, понесений Абонентом, тільки якщо доведена пряма провина самого Провайдера, в розмірі, пропорційному сумі абонентської платні за період простою. Ні за яких обставин відповідальність Провайдера, уразі збитків або втратах, не перевищуватиме суму, що виплачується Абонентом як абонентська плата за календарний місяць.

10. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. З моменту отримання Провайдером заявки від Абонента або оплати послуг, Договір вважається укладеним без його подальшого підписання Сторонами. Заявка Абонентом подається в письмовій або усній формі.

10.2 Договір є публічним і укладається строком на один рік та набирає чинності з моменту здійснення замовником оплати послуг відповідно до обраного тарифного плану (Пакету). Укладений Договір вважається подовженим на такий самий строк і таких самих умовах, якщо жодна із сторін не заявить (шляхом надсилання електронного або письмового повідомлення) про його розірвання за 30 днів до закінчення терміну його дії.

10.3 За взаємною згодою Сторони можуть підписувати доповнення й зміни до цього Договору, якщо такі зміни прийняті по взаємному узгодженню, оформлені письмово и підписані Сторонами.

10.4. Провайдер має право на одностороннє внесення змін в даний Договір та/або Прейскурант, з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті https://liderline.com.ua/ та/або у інших засобах масової інформації не менше ніж за 7 (сім) днів. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов’язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Договору. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами.

10.5. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом.

10.6. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

10.6.1. Незгоди зі зміною Провайдером тарифу Абонента. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 днів з моменту коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифу.

10.6.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами, за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні.

Про бажання розірвати Договір (від’єднатися від Мережі і припинити користування Послугами) Абонент повинен повідомити Провайдера та/або Оператора письмово, з зазначенням причин розірвання. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.

10.7. У випадку, якщо у Абонента, що бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються гроші, такий Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін з обов’язковим підписанням угоди про розірвання, у якій зазначається строк повернення грошей Абоненту після розірвання Договору. Провайдер, повертає відповідний залишок коштів на розрахунковий рахунок Абонента, відкритий у будь-якому українському банку.

10.8. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Провайдера у кожному з наступних випадків:

10.8.1. У разі, якщо Провайдер виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при реєстрації, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуг. У такому випадку Провайдер повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 (сім) днів до дати розірвання.

10.8.2. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п. 6.3. При цьому, Провайдер повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 1 день до розірвання. За своїм розсудом Провайдер може встановити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку, при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

10.8.3. З інших підстав, передбачених у законодавстві України.

10.9. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.10.6. Провайдер, на власний вибір: письмово, шляхом повідомлення у Особистому кабінеті, або іншим чином повідомляє Абонента.

10.10. Після розірвання Договору Провайдер може здійснити демонтаж абонентської лінії.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Провайдера і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Провайдера по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування або неможливості якісного надання своїх Послуг.

11.2. Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов’язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

12.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.07.2010р. Абонент дає згоду на обробку його персональних даних.

12.2. Згода на обробку персональних даних Абонента, вказане в п. 12.1. цього Договору, діє протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії.

12.3. Приєднуючись до цього Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних і про те, що його персональні дані передаються Провайдеру з метою виконання зобов’язань сторін за цього Договору, зокрема, з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги, що надаються за цим Договором.

12.4. Приєднуючись до цього Договору Абонент дає згоду на те, що Провайдер має право надати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, зазначеної в п. 12.1. цього Договору.

12.5 . Підписуючи цей Договір Замовник підтверджує, що йому відомий і зрозумілий сенс його прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12.6. Інформація Абонента, що міститься у Договорі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

12.7. Провайдер рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх оновлювати, щоб запобігти неправильній роботі комп’ютерного обладнання та зараженню його вірусами. При зараженні комп’ютерного обладнання Абонента трафік може значно збільшитися, Провайдер в такому випадку не несе ніякої відповідальності та весь трафік підлягає оплаті.

12.8. Абонент надає право Провайдеру та/або Оператору для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується та/або пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством.

12.9. Абонент несе відповідальність стосовно того, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп’ютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням, пожежної безпеки та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.

12.10. Абоненту забороняється:

— користуватися обладнанням без заземлення;

— підключати мережевий кабель до джерел електричної напруги;

— залишати працюючє обладнання без нагляду.

Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Провайдера за якість послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

13.2. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.

13.3. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов’язані в 20-денний строк повідомити про це один одного.

14.  РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

Фізична особа-підприємець
Білянський Юрій Анатолійович,
свідоцтво про державну реєстрацію №927651
Адреса: 92905, Луганська область,
м.Кремінна, пл.Кооперативна, буд.1
р/р UA 543047950000026008053703333 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, м.Кремінна
МФО 304795  ЄДРПОУ 2960904516
>тел. (066) 5143520
e-mail: liderline@ukr.net
Є платником податку на загальних підставах
Не є платником ПДВ

скачать договор offline